Statut

Harcerskiego Klubu Zeglarskiego

 przy Harcerskim Ośrodku Wodnym ZHP w Poraju

§1 Nazwa, teren, działania, siedziba

Klub nosi nazwę: HARCERSKI KLUB ŻEGLARSKI PORAJ i działa przy Harcerskim Ośrodku Wodnym Śląskiej Chorągwi Związku Harcerstwa Polskiego na podstawie § 8 Zasad Działania Harcerskiego Ośrodka Wodnego ZHP w Poraju utworzonego uchwałą Głównej Kwatery Związku Harcerstwa Polskiego nr 136/2004 z dnia 20 grudnia 2004 r.

Terenem działania Klubu jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej , a siedzibą Klubu jest siedziba Harcerskiego Ośrodka Wodnego w Poraju , ul. Wojska Polskiego 69 , 42-360 Poraj.

§2 Znaki, pieczęci, bandery, proporce

Klub używa pieczęci okrągłej z napisem : Harcerski Klub Żeglarski Poraj i bandery według wzoru określonego w Załączniku Nr 1 do niniejszego statutu.

Klub używa własnego godła według wzoru określonego w Załączniku Nr 2 niniejszego statutu.

§3 Cele Klubu
 1. Popularyzacja, organizowanie i rozwijanie żeglarstwa we wszystkich jego formach.
 2. Prowadzenie żeglarskiej działalności turystycznej, wychowawczej szkoleniowej i kulturalnej.
 3. Organizowanie i uczestniczenie w imprezach sportowych , turystycznych i kulturalnych związanych z żeglarstwem.
 4. Nabywanie i utrzymywanie sprzętu żeglarskiego odpowiedniego do potrzeb członków klubu.
 5. Organizowanie środków kadrowych , finansowych i technicznych dla realizacji celów i zadań.
§4 Metody realizacji celów Klubu
 1. Organizowanie spotkań klubowych dla wymiany doświadczeń i wiadomości żeglarskich, wspólnego śpiewania i dla podobnych celów związanych z kulturą marynistyczną i żeglarską.
 2. Organizowanie turystycznych i szkoleniowych rejsów żeglarskich śródlądowych i morskich.
 3. Organizowanie rejsów żeglarskich dla dzieci i młodzieży.
 4. Prowadzenie działalności szkoleniowej ukierunkowanej na zdobywanie uprawnień żeglarskich.
 5. Organizacja żeglarskich imprez sportowych.
 6. Czuwanie nad przestrzeganiem etyki i etykiety żeglarskiej.
 7. Dla realizacji celów Klub może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o tym samym lub podobnym profilu działania.
 8. Zarządzanie własnym i powierzonym majątkiem, obiektami i urządzeniami służącymi Klubowi.
 9. Klub opiera swoją działalność na pracy społecznej.
§5 Przynależność do Klubu, Członkowie Klubu ich prawa i obowiązki

Do Klubu może przynależeć każda osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat .

Osoby należące do Klubu mogą mieć jeden z następujących statusów: Członek zwyczajny, Członek honorowy .

 1. Członkowie Zwyczajni Klubu:
  • uzyskują przynależność do Klubu na wniosek własny z rekomendacją 2 członków wprowadzających , po wypełnieniu ankiety członkowskiej.
  • Przyznanie członkostwa następuje na podstawie uchwały Zarządu Klubu.
 2. Członkowie Honorowi Klubu:
  • O nadaniu członkostwa honorowego Klubu decyduje Zarząd.
  • Członkostwo honorowe nadaje Zarząd Klubu za szczególne zasługi i osiągnięcia dla propagowania żeglarstwa , pomoc dla Klubu i wspieranie jego inicjatyw.
  • Przyznanie członkostwa następuje na podstawie uchwały Zarządu Klubu.
 3. Wszyscy członkowie Klubu:
  1. Mają prawo do udziału w spotkaniach, pracach, rejsach i szkoleniach klubowych.
  2. Mają prawo do uzyskiwania informacji o działalności Klubu, które nie są w inny sposób zastrzeżone statutem.
  3. Mają prawo do uzyskania od Klubu pomocy i porady w zakresie uzyskania dokumentów żeglarskich i pomocy przy ew. problemach związanych z żeglarstwem, w miarę możliwości Klubu.
  4. Mają obowiązek zachowywać się godnie i godnie reprezentować Klub, przestrzegać zasad etyki i etykiety żeglarskiej.
  5. Mają obowiązek przestrzegania postanowień, statutów, regulaminów oraz uchwał władz Klubu
  6. Mają obowiązek regulaminowego opłacania składek członkowskich ustanowionych przez władze Klubu
  7. Mają prawo obecności na zebraniach Zarządu i Rady Klubu i wglądu do protokołów z tych zebrań.
  8. Mają prawo wyborcze czyli prawo wybierania i bycia wybieranym do władz Klubu.
  9. Mają prawo do używania barw i proporca Klubu.
  10. Mają prawo do używania stroju klubowego i emblematu.
  11. Mają prawo do wnioskowania o zwoływanie przewidzianych w statucie zebrań władz klubowych.
  12. Mają obowiązek aktywnego uczestniczenia w realizacji celów Klubu.
§6 Ustanie, zawieszenie członkowstwa i przynależności
 1. Ustanie Członkowstwa i przynależności klubowej następuje:
  1. gdy Klub zostanie rozwiązany.
  2. na pisemny wniosek Członka o skreślenie z listy Członków Klubu.
  3. Decyzją Sejmiku Klubu w przypadku stwierdzenia ponad dwuletniej nieobecności i nieaktywności na spotkaniach i w pracach Klubu.
  4. Decyzją Zarządu i Rady Klubu w przypadku rażącego, świadomego naruszenia przez Członka ogólnych zasad moralności, etyki lub bezpieczeństwa.
 2. Utrata statusu Członka zwyczajnego następuje
  1. na: pisemny wniosek Członka
  2. decyzją Zarządu lub Rady Klubu jako kara za znaczące naruszenie postanowień statutu Klubu.
  3. Decyzją Zarządu i Rady w przypadku stwierdzenia ponad rocznej, nieusprawiedliwionej nieobecności i nieaktywności na spotkaniach i w pracach Klubu.
 3. Zawieszenie Członkowstwa
  1. następuje na wniosek Zarządu lub Rady Klubu w przypadku stwierdzenia naruszenia postanowień niniejszego statutu w sposób wystarczający do takiej decyzji i trwa do czasu wyjaśnienia sytuacji wspólnie przez Zarząd i Radę Klubu.
  2. Powoduje czasową utratę wszystkich praw wynikających z członkowstwa w Klubie.
§7 Władze Klubu

Władze Klubu stanowią: Sejmik Klubu, Rada Klubu i Zarząd Klubu.

Kadencja władz Klubu trwa 2 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym lub tajnym podczas Sejmiku Klubu. Wszelkie uchwały władz Klubu zapadają zwykła większością głosów osób obecnych na posiedzeniu, a w przypadku równowagi głosów rozstrzyga głos przewodniczącego posiedzenia.

  1. Sejmik Klubu

Organizacja:

   1. Sejmik czyli zebranie wszystkich Członków Klubu jest najwyższą władzą Klubu
   2. W Sejmiku biorą udział wszyscy członkowie Klubu.
   3. Uchwały Sejmiku są prawomocne jeżeli obecnych jest co najmniej 50% Członków zwyczajnych Klubu. Jeśli ten warunek obecności nie zostanie spełniony wówczas w terminie do 30 dni ogłasza się następny termin Sejmiku, a warunkiem jego prawomocności jest minimum 15 osobowa obecność.
   4. Sejmik zwoływany jest przez Zarząd Klubu raz w roku lub w dowolnym czasie
   5. Sejmik może być zwoływany także na wniosek Rady Klubu lub 15 Członków zwyczajnych Klubu. Wtedy Sejmik powinien zebrać się w ciągu 4 tygodni od złożenia wniosku o jego zwołanie. W takim przypadku o Sejmiku informuje członków grupa, która wyszła z inicjatywą zwołania Sejmiku i ona ustala termin i miejsce
   6. Powiadomienie członków Klubu o zwołaniu Sejmiku musi nastąpić co najmniej 14 dni przed datą zebrania. Do form powiadomienia o Sejmiku zaliczamy: ogłoszenie na stronie głównej klubowej witryny internetowej, wysłanie SMS, wysłanie listu pocztą zwykłą lub elektroniczną.

Uprawnienia Sejmiku:

   1. Uchwalanie głównych kierunków działalności Klubu.
   2. Przyjmowanie i ocena sprawozdań oraz ocena działań członków i władz Klubu.
   3. Wybór Zarządu i Rady Klubu co 2 lata.
   4. Uchwalanie wszelkich zmian Statutu Klubu. Do zmian może dojść w głosowaniu większością 2/3 obecnych na posiedzeniu Sejmiku.
   5. Podejmowanie wszelkich uchwał dotyczących członkowstwa i działalności Klubu.
   6. Zatwierdza wzór pieczęci , bandery , proporca , stroju klubowego i emblematu oraz wzór legitymacji członkowskiej.
   7. Podejmowanie uchwał w sprawie rozwiązania Klubu.
   8. Uchwalanie wysokości składek członkowskich i wpisowego.
   9. Rozpatrywanie wszelkich odwołań od decyzji innych władz Klubu.
  1. Rada Klubu

Organizacja i uprawnienia

   1. Rada Klubu składa się z 3 do 5 członków Klubu wybranych przez Sejmik.
   2. Rada zbiera się na posiedzeniach w zależności od potrzeb, nie rzadziej niż raz w roku
   3. Rada pełni funkcję doradczą i kontrolną dla Zarządu Klubu i Członków.
   4. Pomiędzy Sejmikami Rada Klubu ma prawo dokoptować nowe osoby do swego składu.
  1. Zarząd Klubu

Organizacja:

   1. Zarząd składa się z 5 członków Klubu wybranych przez Sejmik.
   2. Zarząd konstytuuje się w przeciągu 7 dni od wyborów , wybierając spośród siebie Komandora i jednego lub dwóch Wicekomandorów oraz ewentualnie skarbnika i sekretarza Klubu.
   3. Pracami Zarządu kieruje Komandor Klubu , który także przewodniczy zebraniom Zarządu.
   4. Zarząd jest wykonawczą władzą Klubu i sam ustala własną strukturę organizacyjną.
   5. Pomiędzy posiedzeniami, Komandor jednoosobowo kieruje działaniami Klubu.
   6. Do reprezentowania Klubu na zewnątrz jest upoważniony Komandor Klubu lub Członek Zarządu upoważniony pisemnie przez Komandora.
   7. Zarząd zbiera się na posiedzeniach w zależności od potrzeb, nie rzadziej niż raz na dwa miesiące. Posiedzenia są zwoływane przez Komandora Klubu lub na wniosek co najmniej 2 Członków Zarządu lub co najmniej 10-dniu członków zwyczajnych Klubu.

Uprawnienia i obowiązki Zarządu

  1. realizacja statutowych celów Klubu i uchwał Sejmiku
  2. planowanie działań i kierowanie działalnością Klubu pod kierunkiem Komandora
  3. uchwalenie budżetu i zatwierdzanie sprawozdań finansowych
  4. prowadzenie dokumentacji Klubu
  5. rozpatrywanie sporów pomiędzy członkami Klubu
  6. przyjmowanie nowych członków Klubu
  7. podejmowanie uchwał w sprawie członkowstwa Klubu w innych organizacjach
  8. powoływanie i rozwiązywanie sekcji specjalistycznych, którymi kierują członkowie Klubu powołani przez Zarząd
  9. stawianie wniosków o wykluczanie z Klubu oraz inicjatywa uchwałodawcza
  10. pomiędzy Sejmikami Zarząd Klubu ma prawo dokoptować nowe osoby do swego składu.
§8 Majątek Klubu
 1. Majątek Klubu stanowią ruchomości i fundusze nabyte i powstałe w trakcie jego działalności.
 2. Na fundusze Klubu składają się: składki członkowskie i wpisowe , darowizny i dotacje, wpływy z działalności prowadzonej na podstawie statutu i odrębnych zezwoleń.
 3. W razie podjęcia uchwały przez Sejmik Klubu o rozwiązaniu Klubu , Sejmik podejmuje uchwałę o sposobie rozdysponowania jego majątkiem.
§9 Inne postanowienia
 1. W przypadku kolizji jakichkolwiek uchwał, dokumentów, rozporządzeń, sprawę rozstrzyga Zarząd Klubu w porozumieniu z Radą.
 2. Z niniejszym statutem musi zapoznać się każdy członek Klubu dokumentując to swoim podpisem.